Apie mus

Vilkaviškio muzikos mokykla įkurta 1964 m. Mokyklai vadovauja direktorius Artūras Pečkaitis. Muzikos mokykloje mokoma šių ugdymo programų: fortepijono, akordeono, birbynės, kanklių, pučiamųjų, smuiko, dainavimo ir klasikinės gitaros, choreografijos, veikia meniniai kolektyvai: jaunių ir jaunučių choras, birbynių, kanklių, styginių, folkloro ansambliai, lengvosios muzikos grupė, akordeonų orkestras, liaudies sceninio šokio kolektyvas  ir mokytojų instrumentinė grupė „Gama”. Mokykloje dirba 38 mokytojai. Mokyklą baigė daugiau nei 900 įvairių programų mokinių.  Nemaža dalis mokinių, baigusių mūsų mokyklą, dirba pedagoginį darbą įvairiuose Lietuvos miestuose, o net 18 sugrįžo dirbti į Vilkaviškio muzikos mokyklą. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: mokytojų taryba, mokyklos taryba, mokinių tėvų komitetas.

Vizija

Moderni, atvira naujovėms, aktyviai dalyvaujanti įvairialypėje meninėje veikloje, turinti stiprią materialinę bazę, demokratiška ugdymo įstaiga. Meno mokykloje vykdomas ugdymo procesas – tai bendro lavinimo mokykloje vykstančio ugdymo proceso tąsa, kurio tikslas – brandžios, kultūrinėm ir moralinėm vertybėm pagrįstos, tautinį identitetą tausojančios jaunos asmenybės formavimas. Meno mokykloje planuojas įkurti dailės skyrius, taip pat numatoma galimybė praplėsti mokyklą naujomis muzikinėmis specialybėmis (pučiamųjų ir elektroninių muzikos instrumentų) suteiktų meninės saviraiškos galimybę daugeliui Vilkaviškio miesto ir rajono vaikų. Visa mokykla turėtų įsikurti viename pastate, taip išsprendžiant įsisenėjusias patalpų problemas. Stiprių mokomųjų kolektyvų (choro, estradinės grupės, styginių ansamblio, akordeonistų orkestro, kanklių ansamblio ir kt.) sukūrimas pagyvintų rajono ir apskrities kultūrinį gyvenimą bei atitiktų ES šalių muzikinio ugdymo modelį.

Misija

Meno mokykla turi perteikti ugdytiniams ne tik Europos ir pasaulio kultūros tradicijas ir vertybes, bet diegti tautinės, etninės kultūros pagrindus, aktyviai dalyvauti Sūduvos krašto ir visos šalies kultūriniame gyvenime. Meno mokykla – rajono moksleivių meninės raiškos metodinis centras. Mokyklos kolektyvo sukaupta metodinė patirtis ir kvalifikacija padės tenkinti mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius bei tapti aktyviais mūsų rajono ir Vilkaviškio miesto bendruomenės nariais. Per menų auklėjamąsias savybes ugdyti dorovingą ir pilietiškai brandžią asmenybę, padėti moksleiviams suvokti ir puoselėti tautinį identitetą, kas ypač svarbu ES kontekste.

Tikslai

• Atskleisti moksleivių kūrybinius sugebėjimus ir prigimties menines galias. • Suteikti pradinį ir pagrindinį pasirinktos meno srities ir konkrečios meninės raiškos (instrumento, balso, dailės) išsilavinimą. • Teikti meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiant moksleivių gabumus, talentus.

Uždaviniai

• Suteikti ugdytiniams pasirinktos meninės saviraiškos pradmenis. • Plėtoti jų pasirinktą meninę raišką, lavinti kūrybinius gebėjimus. • Plėtoti meno ir kultūros pažinimą • Skatinti moksleivių dalyvavimą kultūrinėje veikloje. • Atskleisti emocinį jautrumą menams. • Ugdyme teikti prioritetus improvizacijai, kūrybai.
Vilkaviškio meno mokykloje gali mokytis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai, jaunuoliai.
Meno mokyklos moksleivių atostogų grafikas derinamas su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.
Mokinių žinios vertinamos 10 balų sistema. Moksleiviai egzaminus laiko baigiant pradinę ugdymo programą bei pagrindinę ugdymo programą. Pusmečio pabaigoje atsiskaitymo forma gali būti klasės koncertas, akademinis koncertas, įskaita, kontrolinė pamoka, koncertas visuomenei, šalies bei tarptautiniai konkursai. Atsiskaitymo formą nustato mokyklos administracija, pritarus mokytojų tarybai.
Stojančiųjų į mokyklą gebėjimus tikrina, mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta, gebėjimų tikrinimo komisija. Komisijos vertinimai fiksuojami egzaminų protokoluose ir tvirtinami komisijos narių parašais. Atsižvelgiant į esamas laisvas vietas skyriuose, į mokyklą priimami geriausius vertinimus gavę moksleiviai. Galutinį priimtų moksleivių sąrašą tvirtina mokyklos direktorius. Esant galimybei, norintys mokytis mokykloje gali būti priimami per mokslo metus, tačiau nevėliau, kaip iki lapkričio 1 dienos. Moksleiviai atvykę iš kitų meno mokyklų, esant laisvoms vietoms, priimami pagal pateiktus buvusios mokyklos dokumentus ir moksleivio pažymius.