Muzikos teorijos ir dainavimo metodinė grupė

Roma Lakickienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė
Alfonsija Aleksienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Dalia Balčiūnienė, solfedžio mokytoja metodininkė
Edita Balčienė, solfedžio, muzikos istorijos mokytoja metodininkė
Violeta Saldukaitienė, dainavimo vyresnioji mokytoja
Rita Štrimaitienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Rasa Arlauskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Vilma Gurskienė, dainavimo mokytoja metodininkė
Žaneta Alkevičienė, vyresnioji solfedžio mokytoja

„Elementari muzika, šokis, žaidimai ir viskas, kas žadina dvasines jėgas, sudaro asmenybės pagrindą, be kurio mes prieitume prie dvasinės tuštumos“( K.Orff). Teorinių dalykų reikšmė bendram ir profesionaliam muzikiniam ugdymui yra labai svarbi, todėl jų mokosi visų programų mokiniai. Muzikos teorijos ir dainavimo metodinėje grupėje mokoma šių disciplinų: muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos, dainavimo. Pedagogės savo veikla siekia atskleisti bei puoselėti ugdytinių kūrybines galias, ugdyti išprususią asmenybę, išlavinta klausa bei meniniais gebėjimais žengiančią į Muzikos pasaulį. Metodinės grupės mokytojos dalyvauja koncertinėje veikloje, rengia ugdymo programas, ruošia ir skaito metodinius pranešimus, analizuoja metodinę literatūrą, ugdymo naujoves ir geba pritaikyti jas praktinėje veikloje. Pažymint kompozitorių jubiliejines sukaktis, rengiami minėjimai – koncertai mokyklos bendruomenei, miesto visuomenei bei viktorinos moksleiviams. Solfedžio mokytojos gabius mokinius ruošia solfedžio konkursams, olimpiadoms. Dainavimo programos mokiniai, mokyklos chorų ar ansamblių sudėtyse dalyvauja dainų šventėse, konkursuose, festivaliuose. Mokykloje įrengta kompiuterių klasė , ugdytiniai supažindinami su muzikinėmis kompiuterinėmis programomis.